15 stycznia 2020

Styczniowy konkurs Saraya Poland

Niskie temperatury przysparzają wiele problemów naszej skórze twarzy. Zadbaj o codzienną pielęgnację skóry i weź udział w styczniowym konkursie Saraya Poland. Obejrzyj krótki film i napisz w komentarzu na fanpage fb Saraya Poland wymyślone przez Ciebie hasło reklamowe do jednego z produktów zawartych w filmie. Pośród wszystkich uczestników wylosujemy cztery osoby, które otrzymają zestaw kosmetyków Vellie Kozie Mleko:
Odżywczy krem do ciała
Oczyszczający płyn micelarny
Nawilżający krem do rąk
Kremowe mleczko do ciała

Regulamin konkursu

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu (akcji promocyjnej kosmetyków zwanej dalej akcją promocyjną) jest firma Saraya Poland spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-682) przy ul. Kiwerskiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317998, REGON 141650912, wpisaną do ewidencji podatkowej pod numerem NIP 1181981082. Zwana dalej Organizatorem.

Dane kontaktowe: konkurs@saraya.pl.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału akcji promocyjnej oraz zasady jej przebiegu w
Internecie, w tym postępowanie reklamacyjne (dalej „Regulamin”).

3. Organizator powoła Komisję nadzorującą akcję promocyjną, w której skład wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”). Do zadań Komisji będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Akcji Promocyjnej oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Akcją Promocyjną, w tym z
interpretacją niniejszego Regulaminu.

4. Akcja Promocyjna rozpoczyna się w dniu 15 stycznia 2020 r., a kończy się dnia 21 stycznia 2020 r. o godzinie 20:00.

5. Organizator jest przyrzekającym upominek w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej

1. W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”) które:

a) zaakceptowały postanowienia Regulaminu Akcji Promocyjnej,

b) wykonały zadanie określone w Akcji Promocyjnej, polegające na odpowiedzi w komentarzu pod postem na fanpage’u Saraya Poland dotyczycącym niniejszej Akcji Promocyjnej: „Obejrzyj krótki film i napisz w komentarzu wymyślone przez Ciebie hasło reklamowe do jednego z produktów zawartych w filmie”. Poprawne wykonanie zadania Akcji Promocyjnej zwane jest dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.

2. Dokonanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu,
akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

3. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin.

Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 Zasady i przebieg Akcji Promocyjnej,

1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Akcji Promocyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.

2. Dopuszczalne są zgłoszenia wyłącznie poprzez serwis internetowy Facebook.com w postaci komentarza pod postem dotyczącym niniejszej Akcji Promocyjnej. Zgłoszenia, które zostaną nadesłane w inny sposób, nie będą brane pod uwagę w Akcji Promocyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględnienia takiego Zgłoszenia.

3. Uczestnik może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń.

4. Zwycięzcami nagród zostaną 4 (cztery) osoby.

5. Komisja wybierze Zwycięzców Akcji Promocyjnej stosując kryteria oceny wymienione w § 3 ust. 4, 5, 6, 7.

6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem fanpage’a Saraya Poland.

7. Zwycięzca jest zobowiązany do przesłania poniższych informacji w wiadomości e-mail na adres konkurs@saraya.pl w ciągu trzech dni od otrzymania wiadomości o wygranej od Organizatora:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

c) numer telefonu kontaktowego,

d) adres zamieszkania,

Osoba określona przez Komisję jako Zwycięzca otrzyma informację (pod komentarzem postu konkursowego) o uzyskaniu prawa do upominku w ciągu trzech dni od zakończenia Akcji Promocyjnej. W ciągu trzech dni Zwycięzca prześle informacje zawarte w § 3 ust. 7, pkt. a, b, c i d do Organizatora. W przypadku nie przesłania lub nie dostarczenia przez Zwycięzcę informacji zwartych w § 3 ust. 7, pkt. a, b, c i d niniejszego Regulaminu, a także w wymaganym i określonym przez Komisję po zakończeniu Akcji Promocyjnej terminie, upominek może nie zostać przyznany temu Zwycięzcy i może zostać przekazana innemu Uczestnikowi, którego wybierze Komisja stosując kryteria wskazane w § 3 ust. 4, 5, 6, 7.

8. Nagroda zostanie wysłana na wskazany przez Zwycięzcę Akcji Promocyjnej adres.

§ 4. Nagrody

1. Fundatorami nagród w konkursie jest Saraya Poland Sp. z o.o.

2. 4 (cztery) Nagrody, na każdą z których składa się:

Odżywczy krem do ciała
Oczyszczający płyn micelarny
Nawilżający krem do rąk
Kremowe mleczko do ciała

3. Saraya Poland Sp. z o.o. zastrzega, że finansuje wysyłkę Nagród wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem: konkurs@saraya.pl. Dane Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu (przyrzeczenia publicznego), ogłoszenia jego wyników – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO na podstawie zgody, którą Uczestnik może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane Uczestników Konkursu, w zakresie objętym Konkursem, przechowywane będą do momentu usunięcia odpowiedzi (komentarza z odpowiedzią lub postu, pod którym został zamieszczony komentarz), a w zakresie danych autorów nagrodzonych prac przez okres przedawnienia roszczeń.
W zakresie możliwych funkcjonalności Facebooka, zgodnie z jego regulaminem, Uczestnik samodzielnie może dokonać usunięcia odpowiedzi. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych dla celów konkursowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie (jego przeprowadzeniu i ogłoszeniu wyników), w tym z uwagi na sposób działania Facebooka.
2. Zgodnie z regulaminem Facebooka informuję, iż Facebook nie jest podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników (podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników jest Organizator), a także że każdy Uczestnik Konkursu w pełni zwalnia Facebook z odpowiedzialności w związku z Konkursem.
3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz nie prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, bowiem Akcja Promocyjna ma charakter przyrzeczenie publicznego, zgodnie z art. 919 – art. 921 Kodeksu cywilnego, a zatem nie stanowi oferty zawarcia umowy, ani wzorca umownego.

powrót

nasze główne marki