15 listopada 2019

Listopadowy konkurs Saraya Poland

Jesienią skóra często traci witalność. Zadbaj o codzienną pielęgnację skóry i weź udział w listopadowym konkursie Saraya Poland. Pośród wszystkich uczestników wylosujemy cztery osoby, które otrzymają zestaw kosmetyków Vellie Kozie Mleko:
Odżywczy krem do ciała
Oczyszczający płyn micelarny
Odświeżający mleczny żel pod prysznic
Nawilżający krem do rąk
Miejsce konkursu: Fanpage fb Saraya Poland

Regulamin konkursu

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu (akcji promocyjnej kosmetyków zwanej dalej akcją promocyjną) jest firma Saraya Poland spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-682) przy ul. Kiwerskiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317998, REGON 141650912, wpisaną do ewidencji podatkowej pod numerem NIP 1181981082. Zwana dalej Organizatorem.

Dane kontaktowe: konkurs@saraya.pl.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału akcji promocyjnej oraz zasady jej przebiegu w
Internecie, w tym postępowanie reklamacyjne (dalej „Regulamin”).

3. Organizator powoła Komisję nadzorującą akcję promocyjną, w której skład wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”). Do zadań Komisji będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Akcji Promocyjnej oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Akcją Promocyjną, w tym z
interpretacją niniejszego Regulaminu.

4. Akcja Promocyjna rozpoczyna się w dniu 15 listopada 2019 r., a kończy się dnia 20 listopada 2019 r. o godzinie 20:00.

5. Organizator jest przyrzekającym upominek w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej

1. W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”) które:

a) zaakceptowały postanowienia Regulaminu Akcji Promocyjnej,

b) wykonały zadanie określone w Akcji Promocyjnej, polegające na odpowiedzi w komentarzu pod postem na fanpage’u Saraya Poland dotyczycącym niniejszej Akcji Promocyjnej na pytanie: „Z czym kojarzy ci się hasło Naturalna Ty?” Poprawne wykonanie zadania Akcji Promocyjnej zwane jest dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.

2. Dokonanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu,
akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

3. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin.

Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,

rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 Zasady i przebieg Akcji Promocyjnej,

1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego
Regulaminu nie będą brały udziału w Akcji Promocyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.

2. Dopuszczalne są zgłoszenia wyłącznie poprzez serwis internetowy Facebook.com w postaci komentarza pod postem dotyczącym niniejszej Akcji Promocyjnej. Zgłoszenia, które zostaną nadesłane w inny sposób, nie będą brane pod uwagę w Akcji Promocyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględnienia takiego Zgłoszenia.

3. Uczestnik może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń.

4. Zwycięzcami nagród zostaną 4 (cztery) osoby.

5. Komisja wybierze Zwycięzców Akcji Promocyjnej stosując kryteria oceny wymienione w § 3 ust. 4, 5, 6, 7.

6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem fanpage’a Saraya Poland.

7. Zwycięzca jest zobowiązany do przesłania poniższych informacji w wiadomości e-mail na
adres konkurs@saraya.pl w ciągu trzech dni od otrzymania wiadomości o wygranej od Organizatora:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

c) numer telefonu kontaktowego,

d) adres zamieszkania,

Osoba określona przez Komisję jako Zwycięzca otrzyma informację (pod komentarzem postu konkursowego) o uzyskaniu prawa do upominku w ciągu trzech dni od zakończenia Akcji Promocyjnej. W ciągu trzech dni Zwycięzca prześle informacje zawarte w § 3 ust. 7, pkt. a, b, c i d do Organizatora. W przypadku nie przesłania lub nie dostarczenia przez Zwycięzcę informacji zwartych w § 3 ust. 7, pkt. a, b, c i d niniejszego Regulaminu, a także w wymaganym i określonym przez Komisję po zakończeniu Akcji Promocyjnej terminie, upominek może nie zostać przyznany temu Zwycięzcy i może zostać przekazana innemu Uczestnikowi, którego wybierze Komisja stosując kryteria wskazane w § 3 ust. 4, 5, 6, 7.

8. Nagroda zostanie wysłana na wskazany przez Zwycięzcę Akcji Promocyjnej adres.

§ 4. Nagrody

1. Fundatorami nagród w konkursie jest Saraya Poland Sp. z o.o.

2. 4 (cztery) Nagrody, na każdą z których składa się:

a) Odżywczy krem do ciała Vellie Kozie Mleko

b) Oczyszczający płyn micelarny Vellie Kozie Mleko

c) Odświeżający mleczny żel pod prysznic Vellie Kozie Mleko

d) Nawilżający krem do rąk Vellie Kozie Mleko

3. Saraya Poland Sp. z o.o. zastrzega, że finansuje wysyłkę Nagród wyłącznie na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem: konkurs@saraya.pl. Dane Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu (przyrzeczenia publicznego), ogłoszenia jego wyników – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO na podstawie zgody, którą Uczestnik może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane Uczestników Konkursu, w zakresie objętym Konkursem, przechowywane będą do momentu usunięcia odpowiedzi (komentarza z odpowiedzią lub postu, pod którym został zamieszczony komentarz), a w zakresie danych autorów nagrodzonych prac przez okres przedawnienia roszczeń.
W zakresie możliwych funkcjonalności Facebooka, zgodnie z jego regulaminem, Uczestnik samodzielnie może dokonać usunięcia odpowiedzi. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych dla celów konkursowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie (jego przeprowadzeniu i ogłoszeniu wyników), w tym z uwagi na sposób działania Facebooka.
2. Zgodnie z regulaminem Facebooka informuję, iż Facebook nie jest podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników (podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników jest Organizator), a także że każdy Uczestnik Konkursu w pełni zwalnia Facebook z odpowiedzialności w związku z Konkursem.
3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz nie prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, bowiem Akcja Promocyjna ma charakter przyrzeczenie publicznego, zgodnie z art. 919 – art. 921 Kodeksu cywilnego, a zatem nie stanowi oferty zawarcia umowy, ani wzorca umownego.

powrót